Línia de finançament per a Emprenedors, Autònoms i Comerços

22 Juliol, 2013

El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya ha impulsat, a través de l’Institut Català de Finances (ICF), una nova línia de finançament per a emprenedors, autònoms i comerços.

L’objecte d’aquesta línia és la concessió d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d’inversió i de circulant d’emprenedors, autònoms, micro, petites i mitjanes empreses, per a afavorir la millora de la competitivitat de les empreses catalanes, amb l’objectiu de reactivar l’economia catalana, mitjançant la línia de finançament d’emprenedors, autònoms i comerços.

El Departament d’Empresa i Ocupació assumirà fins al 70% del risc del préstec amb l’objectiu d’afavorir l’accés al finançament bancari dels beneficiaris de la línia que estarà comercialitzada per Banc Sabadell i CaixaBank, prèvia resolució favorable de la Direcció General d’Economia Social i Cooperatives i Treball Autònom o la Direcció General de Comerç.

Condicions financeres:

· L’import del préstec serà d’un mínim de 10.000 euros fins a un màxim de 100.000 euros.

· El termini serà de 5 anys amb 2 de carència inclosos.

· Tipus d’interès: l’Euríbor a 12 mesos més un diferencial de fins 7 punts.

· Hi ha una comissió d’obertura del 0,50%

· Les garanties seran les considerades per a l’entitat financera col·laboradora.

Tramitació

Les sol·licituds s’han de presentar a través del portal FinEmpresa de l’ICF (www.icf.cat) mitjançant model normalitzat juntament amb la documentació sol·licitada.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 de desembre de 2013 o fins a  l’exhauriment del pressupost.

Per a més informació contacteu amb el departament d’Emprenedoria i Creixement Empresarial de la Cecot al telèfon 93 736 60 50 o per mail amb la Sra. Rosa Guerrerorosa.guerrero@cecot.org


Ser jove avui

6 Mai, 2013

En aquest cicle, el jove és el protagonista. Però, què entenem per jove? És una convenció cultural i per tant variable? Hi ha paràmetres biològics i psicològics que ho determinen? Com  influencia el context social i cultural tant de proximitat com global? Quines són les inquietuds i motivacions d’una persona jove?La joventut és conscient de quins són els reptes i les responsabilitats que l’esperen?

Una suma de preguntes que els experts aniran desplegant i situant per poder conformar la situació i la identitat dels nostres joves. Conferència a càrrec d’experts i diàleg posterior amb entitats de Terrassa presents al debat.

Data

16 i 30 de maig

13 de juny
de 19.30 a 21 h

Lloc

Centre Cultural Terrassa

Rambla d’Ègara, 340
Terrassa

Preu

Entrada gratuïta

Places limitades. Reserva i informació a:

obrasocial@unnim.cat

Informació completa


Pla d’estímul econòmic i recolzament a l’emprenedor

22 febrer, 2013

El Govern central iniciarà una segona generació de reformes útils i adreçades a fomentar el creixement, la iniciativa emprenedora i la generació d’ocupació.

Podeu accedir al document complert clicant en aquest enllaç.


Dieciséis medidas para que España comience a emprender

17 Desembre, 2012

Dieciséis. Ni una más, ni una menos. Dieciséis son las medidas que han aprobado un grupo de instituciones que se han congregado bajo la iniciativa ¡España Emprende!, que pretende servir de músculo para revitalizar e incentivar el emprendimiento en nuestro país.

La iniciativa está impulsada por emprendedores, empresarios, organizaciones empresariales y sociales, escuelas de negocio y otras instituciones, que creen en la necesidad y urgencia de impulsar el emprendimiento en España como respuesta a los nuevos retos económicos del contexto nacional e internacional.

En su lista de mandamientos se recogen “las medidas inmediatas y urgentes y de medio y largo plazo que se deberían tomar en cada una de las cinco áreas que se consideran fundamentales (educación, innovación, financiación, regulación y fiscalidad) para dinamizar la economía española, impulsar la iniciativa privada y permitir así la creación de 500.000 empresas en los próximos años“. Las dieciséis medidas son las siguientes:

Educación

1.- Implantación de la educación emprendedoray empresarial, basada en metodologías vivenciales e inminentemente práctica, en el ámbito curricular en la Educación Básica, Bachillerato, Formación Profesional y Universitaria, fomentando el desarrollo de actitudes y valores, capacidades y habilidades emprendedoras.

2.- Capacitación de los docentesen materia de educación emprendedora mediante su incorporación tanto en los estudios reglados de docencia como en la oferta de formación continua.

3.- Desarrollo de programas que promuevan la creación de empresasen los centros de formación profesional, las universidades y escuelas de negocios.

Innovación

4.- Creación del ‘Visado de Emprendedores’ que permita atraer talento empresarial e innovador del resto del mundo.

5.- Generar un entorno de contratación más transparentey competitivo que posibilite a las startups o empresas de nueva creación acceder a contratos de la Administración Pública y de grandes empresas.

6.- Vincular la financiación de las Universidades públicas a ‘spin off’o a proyectos con empresas privadas.
Financiación

7.- Creación de un Fondo de Emprendimiento de capital semilla público-privado, con gestión privada, para el desarrollo de la pequeña empresa.

8.- Creación de un Fondo de Capital Riesgo público-privado, con gestión privada, para empresas de nueva creación o ‘startups’ de carácter innovador, en el que participen el ICO y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) junto a Sociedades de Capital Riesgo.

9.- Creación de indicadores que identifiquen el retorno y calidad de cada una de las iniciativas de apoyo a los emprendedores y fomento de la innovación puestas en marcha por la Administración Pública, de cara a tomar decisiones sobre su continuidad.

Regulación

10.- Tramitación ‘online’ de la constitución de empresas en 24 horas y con un coste que no podrá ser superior a 24 euros.

11.- Devolución mensual del IVA a las empresas de nueva creación durante los tres primeros años.

12.- Creación de un nuevo sistema de cálculo de cuotas de la Seguridad Social para las empresas de nueva creación ligado a la cifra de negocio, hasta 100.000 euros de facturación anual, y proporcional a esta, durante los tres primeros años.

Fiscalidad

13.- Creación de la acción de emprendimiento (‘startup shares’) al objeto de facilitar la atracción de talento por los emprendedores en los primeros años de vida de su empresa, permitiéndose retribuir a sus trabajadores con este tipo de acciones y con un beneficioso tratamiento fiscal cuando la empresa despunte. La acción de emprendimiento supondrá un régimen fiscal favorable para el personal de empresas de nueva creación o startups durante los tres primeros años desde su creación.

14.- Personas físicas/‘business angels’: Plusvalías: tributación al 1% por las plusvalías obtenidas en empresas de nueva creación, en adquisiciones realizadas hasta el quinto año de constitución y con un mínimo de tenencia de 2 años. Minusvalías: integración en el IRPF con el límite de 150.000 euros/año, pudiendo integrar el exceso de la pérdida durante los cuatro años siguientes.

15.- Incentivos fiscales en el IRPF para inversión y/o financiación de ‘startups’. En el caso de inversión, deducción del 15% con el límite base de 100.000 euros. En el caso de financiación, tributación al 10% sobre las rentas obtenidas.

16.- Creación de una entidad público-privado de carácter nacional ‘España Emprende’. Esta entidad tendrá dos grandes misiones: en primer lugar, orquestará y dará coherencia a las iniciativas públicas y privadas de apoyo a los emprendedores para garantizar su eficiencia y sostenibilidad. En segundo lugar, se encargará de la elección y desarrollo de las áreas prioritarias de innovación, gestionará la financiación y generará sinergias entre las universidades, las escuelas de negocios y las empresas.


L’Ajuntament de Granollers s’incorpora al Centre de la Reempresa de Catalunya per garantir la continuïtat d’empreses al territori

17 Desembre, 2012

 
CONVOQUEN: Patronal Cecot

Ajuntament de Granollers

Diputació de Barcelona

Unió Empresarial Intersectorial (UEI)

DIA:
Dilluns, 17 de desembre de 2012
HORA:
17:00h.
LLOC:  Sala d’actes de Can Muntanyola. Centre de Serveis a les Empreses.
Camí del Mig 22. P.I. Palou Nord
08401- Granollers

L’Ajuntament de Granollers s’incorpora al Centre de Reempresa de Catalunya per garantir la continuïtat de les empreses del seu territori a partir del mes de desembre

El passat mes de setembre la Diputació de Barcelona i la patronal Cecot van signar un acord de col·laboració per difondre i estendre la Reempresa a la província de Barcelona com un model d’emprenedoria i de creixement empresarial consolidat i que incideix en la continuïtat de les empreses. En definitiva, es treballa per aconseguir crear a Catalunya un mercat únic per la compra-venda d’empreses.

La Diputació de Barcelona desenvolupa el treball en xarxa amb els ajuntaments i la incorporació de l’Ajuntament de Granollers al Centre de Reempresa de Catalunya s’emmarca en l’eix de treballar junts per consolidar el teixit empresarial existent i reforçar la seva competitivitat.

A partir d’aquest mes de desembre, Granollers disposarà d’un Punt d’Atenció del Centre de Reempresa de Catalunya dins l’àrea de promoció econòmica de l’Ajuntament de Granollers, Can Muntanyola,  on s’oferirà assessorament tant als empresaris que volen vendre la seva empresa  com als reemprenedors i reemprenedores disposats a donar-los continuïtat. L’objectiu de la Reempresa, que fa extensible amb aquesta col·laboració és impulsar i estructurar la transmissió d’empreses per tal de generar creixement econòmic, evitant així el tancament de negocis econòmicament viables i la destrucció d’ocupació a la ciutat.

ASSISTENTS:

  • Il·lm. Sr. Josep Mayoral, alcalde de l’Ajuntament de Granollers
  • Il·lm. Sr. Alberto Fernández Díaz, vicepresident primer de la Diputació de Barcelona
  • Sra. Andrea Canelo, regidora de Promoció Econòmica, Relacions amb les Empreses, Comerç i Turisme
  • Sr. Antoni Abad, president de la patronal Cecot i del Centre de Reempresa de Catalunya
  • Sr. Juan Pedro Pirretas, president de la UEI

PROGRAMA:

 
16.45 h. Acreditacions
17.00 h. Benvinguda i presentació dels assistents a càrrec d’Andrea Canelo, regidora de Promoció Econòmica, Relacions amb les Empreses, Comerç i Turisme de l’Ajuntament de Granollers
17.10 h. Intervenció d’Antoni Abad, president de la Cecot i del Centre de Reempresa de Catalunya, sobre la finalitat del programa Reempresa i els resultats obtinguts en aquests anys de funcionament. Aposta pel creixement del servei a través de l’acord amb la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de la província.
17.15 h. Intervenció de Juan Pedro Pirretas, president de la UEI com a entitat patronal del territori adherida al Centre de Reempresa de Catalunya.
17.20 h. Presentació dels serveis del Centre de Reempresa de Catalunya i descripció de la col·laboració establerta amb l’Ajuntament de Sabadell, a càrrec d’Albert Colomer, director del Centre de Reempresa de Catalunya.
17.35 h. Intervenció d’Alberto Fernández, vicepresident primer de la Diputació de Barcelona.Presentació de l’acord de col·laboració ja signat i l’objectiu de la Diputació de Barcelona en donar suport a la difusió de Reempresa als municipis de la província.
17.45 h. Clausura a càrrec de Josep Mayoral, alcalde de l’Ajuntament de Granollers.Obre la signatura del conveni i posteriorment dóna la paraula als mitjans de comunicació.
18.00 h. Fi de l’acte

Contacte Ajuntament de Granollers:

Sra. Imma Juncà – ijunca@ajuntament.granollers.cat – 93-842.66.17

Contacte Reempresa:

Dept. de comunicació de la patronal Cecot – comunicacio@cecot.org – 630.91.80.26


Millora i potencia la teva xarxa de contactes. Fes networking!!

29 Novembre, 2012
 
“El networking professional correctament gestionat consisteix en treballar estratègicament per aconseguir una xarxa de contactes ja sigui de tipus personal i/o professional.

No existeix el moment perfecte per començar a treballar la xarxa de contactes. El que si està comprovat és que requereix una inversió de temps molt important i sobretot, ENTENDRE i INTERIORITZAR els seus principals conceptes”.

Rosaura Alastruey

 

Com a continuació al seminari realitzat el 7 de novembre, ara us convidem a participar en un taller pràctic de networking professional. En aquesta ocasió, la Rosaura Alastruey, experta en xarxes socials i networking, ens ajudarà a trobar les principals claus estratègiques per fer un networking professional ben fet.

Desprès d’una breu introducció al tema, passarem a fer una dinàmica, interactiva i participativa, al voltant de dos interessants llibres de referència:
– Nunca comas solo: claves del networking para optimizar tus relaciones personales (Keith Ferrazzi)
– El mejor negocio eres tu (Reid Hoffman) 

Us animem a venir i participar. Segur que acabareu fent una bona xarxa de contactes!!

Dia: 13 de desembre de 2012
Hora: de 10.30 a 13.30 hores
Lloc: seu de la Cecot, carrer de Sant Pau, 6, de Terrassa

L’assistència al seminari és gratuïta però cal que ompliu aquest formulari o bé envieu un correu indicant les vostres dades de contacte a gemma.blanes@cecot.org.


Workshop per a emprenedors i presentació de l’estudi ”Foment d’entorns professionals emprenedors”

22 Novembre, 2012

Dia:    10 de desembre de 2012
Hora: de 16 h a 20.30 h
Lloc:   Col·legi de Metges de Barcelona | Passeig Bonanova, 47  –  08017 Barcelona

El projecte FEPESS (Foment d’entorns professionals emprenedors en el sector sanitari) té com a objectiu difondre el model de creació d’empreses i d’innovació del sector sanitari català a Espanya.

Aquesta iniciativa neix de la col·laboració de la patronal Cecot, el Col·legi de Metges de Barcelona (COMB) i Biocat, amb el suport de la Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

Per tal de presentar aquest estudi i potenciar la iniciativa emprenedora entre els professionals del sector sanitari hem organitzat dues activitats a les quals us volem convidar:

  • Workshop, adreçat a persones que volen emprendre en el sector sanitari.
  • Acte de presentació de l’estudi  “Foment d’entorns professionals emprenedors”, dirigit a emprenedors, professionals que donen suport a l’emprenedoria, responsables d’Innovació i de recursos humans, i totes les persones que els pugui interessar l´estudi.

Si voleu assistir al Workshop, cal que empleneu aquest formulari i a l’acte de presentació aquest. Les places són limitades a la capacitat de la sala i per rigorós ordre d’ inscripció. Esperem comptar amb la vostra assistència.

Visita la nostra web
Segueix-nos a
Apunta’t al nostre grup de
Segueix el nostre canal de